Statut Stowarzyszenia pod nazwą:

Stowarzyszenie Wokalistów MIX

 

 

Rozdział I – Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Wokalistów „MIX” dalej zwane w skrócie „Stowarzyszenie MIX”, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach z późniejszymi zmianami oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2.

1. Terenem działania Stowarzyszenia MIX jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem regionu południowej Polski oraz Śląska.

2. Siedzibą Stowarzyszenia MIX jest miasto Gliwice.

3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie MIX może prowadzić działania na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 3.

1. Stowarzyszenie MIX posiada osobowość prawną i działa poprzez organy ustanowione w niniejszym statucie.

2. Stowarzyszenie MIX powołane jest na czas nieokreślony.

3. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia MIX uchwala Regulamin Organizacyjny Stowarzyszenia, zwany dalej w statucie „Regulaminem Organizacyjnym”. Regulamin Organizacyjny, między innymi, precyzował będzie zagadnienia ujęte w niniejszym statucie.

§ 4.

Stowarzyszenie MIX może używać własnego logo, odznaki organizacyjnej, legitymacji członkowskiej i pieczęci oraz innych emblematów, na zasadach określonych w Regulaminie Organizacyjnym.

§ 5.

Do prowadzenia swoich działań Stowarzyszenie MIX może zatrudniać pracowników i zawierać umowy cywilnoprawne, zlecać członkom stowarzyszenia bądź osobom trzecim realizację zadań statutowych oraz tworzyć biura.


Rozdział II – Cele Stowarzyszenia MIX i sposoby ich realizacji

§ 6.

1. Celem Stowarzyszenia MIX jest prowadzenie działalności muzycznej, oświatowej, edukacyjnej, artystycznej szczególnie ukierunkowanej na:

a) nauczanie, propagowanie i popularyzację dobrej techniki wokalnej zgodnej z fizjologią głosu oraz jej zastosowania w różnych stylach muzycznych oraz w rehabilitacji głosu wśród:

– środowisk artystycznych,

– grup zawodowych związanych z pracą głosem (aktorzy, dziennikarze, wykładowcy, nauczyciele itp.)

– instruktorów muzycznych placówek edukacyjnych (w tym szkół muzycznych wszystkich stopni, centrów kultury itp.), pracujących z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi

– lekarzy foniatrów i laryngologów, zajmujących się leczeniem i rehabilitacją narządu mowy ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Górnego Śląska i Polski południowej oraz środowisk marginalizowanych.

b) wzmocnienie więzi i współpracy pomiędzy środowiskami twórczymi, lekarskimi i edukacyjnymi powiązanymi z pracą głosem, a zwłaszcza pomiędzy nauczycielami śpiewu a foniatrami

c) inicjowanie grupowej lub indywidualnej aktywności muzycznej u osób nieaktywnych społecznie i/lub mało obcujących ze sztuką

d) rozszerzanie dostępu do edukacji muzycznej, zwłaszcza wokalnej

e) ułatwienie dostępu do kultury poprzez niwelowanie dostępowych barier: finansowych, środowiskowych oraz organizacyjnych.

f) udział w akcjach wymiany kulturalnej

g) wspieranie członków stowarzyszenia w realizacji zamierzeń artystycznych, w tym działalności twórczej o charakterze indywidualnym;

2. Stowarzyszenie MIX współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami rządowymi, pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 7.

1. Wszelkie środki finansowe i dobra materialne wygospodarowane przez Stowarzyszenie MIX, przeznaczane będą na realizację celów określonych w statucie.

2. Cele określone w statucie Stowarzyszenie MIX realizować będzie poprzez:

a) stworzenie możliwości rozwoju wokalnego dla wokalistów (dzieci, młodzieży i dorosłych), aktorów, mówców i innych osób pracujących głosem, poprzez:

– organizowanie warsztatów wokalnych, szkoleń, kursów oraz innych form edukacyjnych;

– organizowanie wypoczynku wraz z warsztatami artystycznymi dla utalentowanych dzieci i młodzieży, w tym osób będących w trudnej sytuacji życiowej;

– opracowywanie i wdrażanie programów edukacji muzycznej dzieci i młodzieży;

– prowadzenie zespołów muzycznych (wokalnych, wokalno-instrumentalnych);

b) podnoszenie kompetencji nauczycieli śpiewu poprzez organizowanie seminariów, konferencji, prelekcji, odczytów, dyskusji, sympozjów z naukowcami z Polski i z zagranicy;

c) organizowanie działań artystycznych: koncertów, warsztatów artystycznych, spotkań z Artystami, audycji radiowych i telewizyjnych, festiwali, konkursów oraz innych wydarzeń mających na celu realizację założeń statutowych;

d) promocję młodych, wybitnych wokalistów oraz wyszukiwanie talentów, w tym dzieci

i młodzieży będących w trudnej sytuacji życiowej;

e) inicjowanie oraz promocję wydarzeń oraz imprez kulturalnych, które wspierają amatorski ruch artystyczny;

f) promowanie kultury innych narodów w Polsce oraz kultury polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Śląska, za granicą;

g) finansowanie nagród i stypendiów dla osób realizujących cele Stowarzyszenia MIX lub predysponowanych do realizacji celów Stowarzyszenia MIX;

h) aktywizację członków Stowarzyszenia MIX do tworzenia społeczności lokalnych zrzeszających osoby o podobnych zainteresowaniach, a także do pracy społecznej oraz wolontariatu;

i) działalność wydawniczą, fonograficzną i kolportażową;

j) pozyskiwanie środków finansowych na realizowanie celów statutowych poprzez przyjmowanie dotacji, darowizn, spadków i zapisów.

§ 8.

1. Stowarzyszenie MIX prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego sklasyfikowaną w PKD jako:

a) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

b) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

c) 85.4 Szkoły policealne oraz wyższe

d) 85.42 Zakłady kształcenia nauczycieli, kolegia pracowników służb społecznych oraz szkoły wyższe

e) 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

f) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

g) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

h) 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

i) 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

j) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

k) 80.42.B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane

2. Stowarzyszenie MIX prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego sklasyfikowaną w PKD jako:

a) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

b) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

c) 85.4 Szkoły policealne oraz wyższe

d) 85.42 Zakłady kształcenia nauczycieli, kolegia pracowników służb społecznych oraz szkoły wyższe

e) 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

f) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

g) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

h) 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

i) 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

j) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

k) 80.42.B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane


Rozdział III – Członkowie Stowarzyszenia MIX, prawa i obowiązki

§ 9.

Członkami Stowarzyszenia MIX mogą być obywatele Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy mający stałe zamieszkanie w Polsce i cudzoziemcy niemający zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pod warunkiem spełnienia wymagań przewidzianych niniejszym statutem i w zgodzie z przepisami prawa.

§ 10.

Członkowie Stowarzyszenia MIX dzielą się na:

1. członków zwyczajnych

2. członków nadzwyczajnych

3. członków honorowych

4. członków wspierających

§ 11.

1. O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd Stowarzyszenia, na wniosek zainteresowanego.

2.Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych i nadzwyczajnych Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia na podstawie deklaracji podpisanej przez osobę ubiegającą się i dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia, jako członków wprowadzających, po spełnieniu przez kandydata wymogów wynikających z §9 i §11 ust. 1 statutu.

3. Przyjęcie w poczet członków wspierających Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia na podstawie deklaracji podpisanej przez osobę ubiegającą się.

4. Przyjęcie powoduje skutki z chwilą doręczenia zainteresowanemu pisemnego zawiadomienia i po uiszczeniu opłat wpisowych.

§ 12.

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia MIX jest każdy członek założyciel Stowarzyszenia MIX.

2. Członkiem zwyczajnym może być osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz będąca wokalistą lub nauczycielem śpiewu, posiadająca wyższe wykształcenie muzyczne lub doświadczenie muzyczne oraz kształcąca się w technice mix.

3. Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia posiada czynne i bierne prawo wyborcze do władz statutowych.

§ 13.

1. Członkiem nadzwyczajnym Stowarzyszenia mogą być nauczyciele śpiewu oraz wokaliści posiadający wykształcenie lub doświadczenie muzyczne, specjaliści związani z pracą z głosem i sympatycy wokalistyki.

2. Członkowie nadzwyczajni nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego do władz statutowych Stowarzyszenia.

3. Przeniesienie członka nadzwyczajnego w poczet członków zwyczajnych może nastąpić na wniosek zainteresowanego, w trybie przewidzianym w § 11 ust.2, oraz po spełnieniu warunków zawartych w §12 ust 2.

§ 14.

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba szczególnie zasłużona dla realizacji celów Stowarzyszenia lub wybitnie zasłużona dla kultury i społeczeństwa. Godność członka honorowego nadaje Zarząd Stowarzyszenia za zgodą tej osoby.

2. Członek honorowy Stowarzyszenia nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego do władz statutowych Stowarzyszenia.

3. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 15.

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, deklarująca poparcie – materialne lub niematerialne na rzecz Stowarzyszenia. Członka wspierającego Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia po złożeniu pisemnej deklaracji.

2. Członek wspierający Stowarzyszenie nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 16.

1. Członek zwyczajny ma prawo:

a) uczestniczyć z głosem stanowiącym na Walnym Zebraniu Członków,

b) brać udział w działalności Stowarzyszenia;

c) uczestniczyć w szkoleniach, warsztatach, wykładach i innych formach edukacyjnych organizowanych przez Stowarzyszenie z pierwszeństwem przed osobami z poza Stowarzyszenia i z pierwszeństwem przed innymi członkami;

d) używać emblematów stowarzyszenia w tym logo Stowarzyszenia w sposób przewidziany wewnętrznymi unormowaniami Stowarzyszenia;

2. Członek nadzwyczajny ma prawo:

a) uczestniczyć w szkoleniach, warsztatach, wykładach i innych formach edukacyjnych organizowanych przez Stowarzyszenie z pierwszeństwem przed osobami spoza stowarzyszenia;

3. Członek honorowy ma prawo:

a) brać udział w działalności Stowarzyszenia, tj. uczestniczyć w szkoleniach, warsztatach, wykładach i innych formach edukacyjnych organizowanych przez Stowarzyszenie;

b) używać emblematów stowarzyszenia w tym logo Stowarzyszenia w sposób przewidziany wewnętrznymi unormowaniami Stowarzyszenia;

4. Członek wspierający ma prawo:

a) używać emblematów stowarzyszenia w tym logo Stowarzyszenia MIX w sposób przewidziany wewnętrznymi unormowaniami Stowarzyszenia;

5. Każdy członek Stowarzyszenia MIX ma prawo:

a) korzystać z sekcji dostępnej tylko dla członków na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz z forum internetowego na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz grup na portalach społecznościowych i innych formach kontaktu za pomocą Internetu

b) zgłaszać inicjatywy we wszelkich sprawach związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia.

6. Każdy członek Stowarzyszenia MIX ma obowiązek:

a) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia MIX, a także do realizacji jego celów;

b) dbać o dobre imię Stowarzyszenia MIX;

c) przestrzegać postanowień statutu, wewnętrznych unormowań Stowarzyszenia MIX oraz uchwał jego władz, regularnie i terminowo opłacać składkę członkowską (nie dotyczy członków honorowych), chyba, że z obowiązku tego zostanie zwolniony na podstawie § 24 pkt 9) niniejszego statutu.

§ 17.

1. Członkostwo Stowarzyszenia MIX ustaje w przypadku:

1) wystąpienia członka zgłoszone na piśmie do Zarządu,

2) wykluczenia członka z powodu prowadzenia działalności na szkodę Stowarzyszenia lub jego członków, lub uporczywych i powtarzających się naruszeń § 16 ust. 6 statutu,

3) wykreślenia członka z powodu niezapłacenia składki w wyznaczonym terminie,

4) śmierci członka Stowarzyszenia.

§ 18.

1. Uchwały w zakresie przyjęcia do Stowarzyszenia MIX, ustania członkostwa, wykluczenia i wykreślenia członka ze Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia MIX.

2. Od uchwały Zarządu w przedmiocie odmowy przyjęcia w poczet członków, wykluczenia lub wykreślenia zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.


Rozdział IV – Władze Stowarzyszenia MIX

§ 19.

1. Władzami Stowarzyszenia MIX są: Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia oraz Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższym organem Stowarzyszenia.

3. Członkiem Zarządu nie może być członek Komisji Rewizyjnej.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.

5. W razie, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

6. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat.

7. Uchwały władz Stowarzyszenia MIX, za wyjątkiem uchwał wymienionych w § 31 ust.1, zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 liczby osób uprawnionych do głosowania. Głosowanie odbywa się w trybie jawnym poprzez podniesienie ręki.


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia MIX

§ 20.

W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:

1. Z głosem stanowiącym: członkowie zwyczajni, a także pełnomocnicy członków zwyczajnych.

2. Z głosem doradczym: imiennie zaproszeni goście, w tym: członkowie nadzwyczajni, honorowi i wspierający.

§ 21.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1) uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia,

2) uchwalanie Regulaminu Organizacyjnego Stowarzyszenia,

3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,

4) udzielanie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,

5) podejmowanie uchwał o zmianie statutu, zmianie Regulaminu Organizacyjnego oraz rozwiązaniu Stowarzyszenia,

6) wybór Zarządu Stowarzyszenia

7) wybór Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia

8) rozpatrywanie odwołań od odmowy przyjęcia, wykluczeń i wykreśleń z listy członków Stowarzyszenia,

9) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wpisowego,

10) podejmowanie uchwał w innych sprawach przedłożonych do rozpatrzenia przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną.

11) uchwalanie Statutu Stowarzyszenia i dokonywanie zmian w Statucie.

§ 22.

1. Walne Zebrania Członków obradują jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd raz na rok, w ciągu pierwszych sześciu miesięcy kalendarzowych roku.

3. Nadzwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane są przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Komisji Rewizyjnej albo wniosku podpisanego przez 20% członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Wniosek powinien zawierać proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Zebrania Członków. Nadzwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje zarząd w terminie jednego miesiąca od zgłoszenia żądania lub złożenia wniosku przez uprawnione podmioty.

4. Zamiast zwoływania Nadzwyczajnego Zebrania Członków członkowie mogą podejmować decyzje poprzez media: telefon, Internet, itp. Jedną z form głosowania członków mogą być e-ankiety.

5. W zakresie zawiadomienia członków o Zwyczajnym bądź Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków stosuje się powiadomienie za pomocą poczty elektronicznej, w terminie co najmniej 30 dni przed terminem Zebrania. Każdy członek zwyczajny ma obowiązek podać Zarządowi Stowarzyszenia aktualny adres e-mail. Zawiadomienie wszystkich członków Stowarzyszenia o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia zawiera informacje o miejscu, terminie i porządku obrad.

6. Do ważności obrad Walnego Zebrania niezbędna jest obecność co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. Jeżeli w oznaczonym terminie nie zbierze się wymagana liczba członków, Zarząd Stowarzyszenia wyznacza drugi termin (30 minut po pierwszym terminie), wówczas obrady przeprowadzone w drugim terminie są ważne bez względu na ilość obecnych członków.


Zarząd Stowarzyszenia MIX

§ 23.

1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje Stowarzyszeniem i reprezentuje je na zewnątrz. Zarząd składa się z czterech do dziesięciu osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków. Tryb głosowania ustala Walne Zebranie Członków.

2. Do Zarządu mogą być powoływane osoby z grona członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

3. Zarząd Stowarzyszenia na pierwszym posiedzeniu po wyborze wybiera ze swego grona: prezesa, jednego lub dwóch wiceprezesów, skarbnika (którzy stanowią Prezydium Zarządu) oraz sekretarza i pozostałych członków zarządu.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż 5 razy do roku.

5. Zebrania zarządu mogą odbywać się poprzez Internet, w tym komunikatory typu Skype.

6. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje.

§ 24.

Do kompetencji Zarządu, obok uprawnień, o których mowa w § 25, należy:

1) uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia,

2) sporządzanie okresowych sprawozdań i bilansów,

3) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności, w tym bilansu, w terminie trzech miesięcy od zakończenia każdego roku kalendarzowego.

4) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków ze swej działalności,

5) przyjmowanie na członków Stowarzyszenia,

6) nadawanie godności członka honorowego,

7) wykreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

8) zwoływanie Walnych Zebrań członków,

9) podejmowanie uchwał w zakresie zwolnienia poszczególnych członków Stowarzyszenia z obowiązku opłacania składek członkowskich na czas określony lub nieokreślony.

§ 25.

1. Do składania oświadczeń woli, zaciągania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw w imieniu stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie 2 członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

2. W przypadku obejmowania spadku przez Stowarzyszenie, Zarząd zobowiązany jest złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku.


Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia MIX

§ 26.

1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z dwóch do czterech osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Tryb głosowania ustala Walne Zebranie Członków.

2. Do Komisji Rewizyjnej mogą być powoływane osoby tylko z grona członków zwyczajnych.

3.Komisja Rewizyjna, na pierwszym posiedzeniu po wyborze, wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

§ 27.

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia oraz dokonywanie oceny tej działalności,

2) dokonywanie badań okresowych sprawozdań i bilansów,

3) złożenie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia Zarządowi absolutorium za ostatni rok kalendarzowy,

4) składanie sprawozdania Walnemu Zebraniu Członków ze swej działalności.

5) udział w zebraniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 28.

W razie nieuzyskania przez Zarząd lub Komisję rewizyjną absolutorium za ostatni rok kalendarzowy (niezatwierdzenie sprawozdania z działalności) kadencja tego organu wygasa, a Walne Zebranie Członków jest obowiązane do wyboru nowego składu organu i powołanie go na nową kadencję, chociażby wniosek taki nie był umieszczony w porządku obrad. Skrócenie kadencji członków władz Stowarzyszenia nie narusza ich praw wynikających z umów o pełnienie funkcji w organie władzy Stowarzyszenia.


Rozdział V – Majątek Stowarzyszenia MIX

§ 29.

Majątek Stowarzyszenia powstaje z wpisowego, składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodu z majątku Stowarzyszenia, działalności publicznie użytecznej oraz z pozyskanych zewnętrznych źródeł finansowania (kredyty, pożyczki, dotacje).

§ 30.

Wysokość wpisu na członka Stowarzyszenia oraz wysokość składki członkowskiej ustala Walne Zebranie Członków.


Rozdział VI – Zmiana statutu, rozwiązanie stowarzyszenia i postanowienia końcowe

§ 31.

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby delegatów.

2. Majątek pozostały po Stowarzyszeniu zostanie rozdysponowany stosownie do postanowień uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej według zasad obowiązujących dla podejmowania uchwał o likwidacji.

3. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu się Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawa ta została umieszczona w porządku obrad.

4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w Statucie, mają zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).

 

 

Podpisano:

………………………..                                                                                                                      …………………………..

Prezes Zarządu                                                                                                                          Skarbnik

Stowarzyszenia Wokalistów MIX                                                                                          Stowarzyszenia Wokalistów MIX