Regulamin Stowarzyszenia Wokalistów MIX

z dnia 27czerwca 2014r.

po zmianach 28 I 2023

1. Regulamin Stowarzyszenia Wokalistów MIX zwanego dalej Stowarzyszeniem, wchodzi w życie z dniem 27 czerwca 2014 roku. Dane rejestrowe Stowarzyszenia: ul. Hłaski 18, 44-100 Gliwice, NIP: 631 265 43 41, Regon: 243 651 249, KRS: 0000 52 05 64

2. Niniejszy regulamin ustala lub precyzuje kwestie, które mogą być zmienne, a o których nie stanowi statut.

3. Stowarzyszenie Wokalistów MIX jest Stroną, mogącą zawierać umowy sprzedaży usług i towarów. Drugą Stroną zawierającą umowę jest Użytkownik dokonujący zakupu tychże towarów i usług. Użytkownikiem może być zarówno Członek Stowarzyszenia, jak i osoba niezwiązana formalnie ze Stowarzyszeniem.

4. Pośrednikiem przy płatnościach elektronicznych jest firma Przelewy24. Pośrednictwo przy płatnościach elektronicznych  dotyczy płatności za udział w wybranych warsztatach i szkoleniach.
Istnieje możliwość dokonania przelewu bez pośrednika (przelew tradycyjny). Dotyczy to m.in. przelewów dokonywanych przez instytucje delegujące pracowników na szkolenia, a także składek członkowskich.

5. Użytkownik ma prawo do złożenia Reklamacji w formie pisemnej, wysłanej na adres mailowy info@mix.org.pl w okresie do 30 dni kalendarzowych od zakupu towaru lub zakończenia się zakupionego wydarzenia/kursu. W reklamacji powinny znaleźć się dane kontaktowe Użytkownika, który dokonał zakupu, nr zamówienia oraz opis sytuacji. którą Zarząd Stowarzyszenia ma obowiązek rozpatrzeć w przeciągu do 30 dni kalendarzowych od momentu jej złożenia.

O Zarządzie i Komisji Rewizyjnej

6. Na pierwszym zebraniu Zarządu po wyborach członkowie Zarządu dzielą się funkcjami.

7. Na pierwszym zebraniu Komisji Rewizyjnej po wyborach członkowie Komisji Rewizyjnej dzielą się funkcjami

Składki, wpisowe oraz zniżki

8. Miesięczna składka członkowska wynosi 25 zł. Każdy członek jest zobowiązany do uiszczenia składki na konto bankowe Stowarzyszenia w 12 miesięcznych ratach – najpóźniej do ostatniego dnia każdego miesiąca. Istnieje możliwość opłacenia składek w jednej rocznej racie z góry (do 30 stycznia danego roku) lub w dwóch półrocznych ratach (pierwsza – do 30 stycznia, a druga – do 31 lipca) każdego roku.

9. Wpisowe czyli kwota jaką płaci jednorazowo każdy nowy członek wynosi 50 zł. Po przyjęciu do stowarzyszenia, członek zobowiązany jest w terminie 14 dni uiścić opłatę wpisową na konto bankowe Stowarzyszenia, pod rygorem unieważnienia członkostwa.

10. Wysokość składki lub wpisowego może być zmieniona przez Walne Zebranie Członków lub Walne Zebranie Delegatów z wypowiedzeniem półrocznym, bez aneksu do Regulaminu Stowarzyszenia, zwykłą uchwałą.

11. Składka członkowska nowego członka:

Osoba przystępująca do stowarzyszenia płaci składkę członkowską z chwilą zaakceptowania jej członkostwa przez Zarząd, od miesiąca, w którym złożona jest deklaracja członkowska. Skarbnik Stowarzyszenia informuje nowego członka o wysokości składki.

12. Zarząd ma prawo zwolnić członka Stowarzyszenia MIX z części lub całości składek członkowskich, albo dokonać prolongaty płatności. Zarząd ma prawo dokonać zwrotu składki członkowskiej na konta Członka Stowarzyszenia w szczególnych przypadkach.

13. Zarząd lub Prezydium Zarządu może zaproponować zniżki w opłatach za organizowane przez Stowarzyszenie konferencje, warsztaty itp. tym członkom, którzy w sposób wcześniej ustalony z Zarządem lub Prezydium Zarządu pomagają w organizacji tego wydarzenia.

Logo i zasady etyczne

14. LOGO i innych emblematów Stowarzyszenia członkowie używają w godny sposób.

15. Każdy członek Stowarzyszenia zobowiązuje się :

– wykonywać swoje zadania w sposób uczciwy, sumienny i rzetelny, – być otwartym i odpowiedzialnym w relacjach ze wszystkimi, z którymi będzie współpracować.

– współpracę z innymi członkami Stowarzyszenia opierać na wzajemnym szacunku, pomocy i koleżeństwie

– do lojalności wobec Stowarzyszenia, w szczególności w kwestiach wymagających zachowania dyskrecji dotyczącej wymiany informacji (nowatorskie pomysły, informacje o negocjacjach finansowych i inne).

– dbać o powierzone mu mienie Stowarzyszenia lub mienie będące na stanie Stowarzyszenia

– do punktualnego przybywania na wszelkie Zebrania Stowarzyszenia