§1  Postanowienia Ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Wokalistów MIX z siedzibą przy ul. Hłaski 18, 44-100 Gliwice, identyfikującą się numerem NIP 631 265 43 41, REGON 243 651249, KRS 0000 52 05 64.
2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
3. Konkurs rozpoczyna się dnia 12.11.2021 r. wraz z wstawieniem posta konkursowego na portal społecznościowy, a kończy się dnia 14.11.2021 r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego.
4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (t. j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 847).

 

§2. Uczestnicy i zasady Konkursu

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, zwana dalej Uczestnikiem, która:
a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;
b) ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych
c) posiadających adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d) posiada publiczne konto (profil) w serwisie Instagram, Facebook
e) prześle odpowiedź na pytanie konkursowe (dalej nazywane jako „zadanie konkursowe”) na adres gloscialoekspresja.konkurs@gmail.com.
5. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2 Regulaminu.
6. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób oraz osoby, które już zapłaciły za udział w Międzynarodowych Seminariach Naukowych „Głos-Ciało-Ekspresja” 2021.
7. Uczestnicy Konkursu zgłaszają się do konkursu poprzez wykonanie zadania konkursowego polegającego na napisaniu odpowiedzi na pytanie: „Który zakres w skali ludzkiego głosu jest dla nas najmniej naturalny i najtrudniejszy do ćwiczenia? Dlaczego?” i przesłania jej na adres gloscialoekspresja.konkurs@gmail.com.
8. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe
w czasie trwania Konkursu.
9. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, jednak każdy Uczestnik może zostać nagrodzony tylko jeden raz.
10. Prace konkursowe mogą być zgłaszane jedynie w czasie trwania Konkursu, wskazanym w pkt 1.3.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:
a) nie działają we własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
b) działają z fikcyjnych kont/profili w serwisie Instagram i/lub Facebook;
c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram i/lub Facebook;
d) naruszają regulamin serwisu Instagram i/lub Facebook.
e) użyli w Zadaniu Konkursowym słów powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym
i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.
12. Uczestnik zezwala Organizatorowi na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego na Pracy Konkursowej oraz na przenoszenie tych zezwoleń na osoby trzecie.

 

§3. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

1. Nagrodą w konkursie jest przyznanie 100% zniżki na udział w Międzynarodowych Seminariach Naukowych „Głos-Ciało-Ekspresja” 2021.
2. W konkursie zostanie nagrodzona 1 osoba, która przesłała odpowiedź na pytanie „Który zakres w skali ludzkiego głosu jest dla nas najmniej naturalny i najtrudniejszy do ćwiczenia? Dlaczego?” na adres gloscialoekspresja.konkurs@gmail.com.
3. Organizator Konkursu powoła komisję konkursową, która oceni wykonanie zadań konkursowych przez uczestników Konkursu.
4. W ocenie będą brane pod uwagę w szczególności: zgodność z tematyką konkursu, kreatywność, oryginalność.
5. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenie listy zwycięzców na Insta Stories (relacja) i w komentarzu pod postem konkursowym w ramach Instagrama oraz w najnowszym poście i w komentarzu pod postem konkursowym na Facebook’u. Zwyciezcy będą ogłoszeni zgodnie z użytą przez nich nazwą profilu/konta 15.11.2021 r.
6. Fundatorem Nagród jest Organizator.
7. Zwycięzca może przenieść prawa do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
8. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
9. W celu uzgodnienia szczegółowego sposobu wydania Nagrody Laureat zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem poprzez adres email gloscialoekspresja.konkurs@gmail.com w terminie 7 dni od dnia publikacji wyników Konkursu. Dalszy kontakt z Laureatem będzie odbywał się za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie.
10. Niedochowanie przez Laureata terminu, o którym mowa w ust. 4.9. uznawane będzie za zrzeczenie się przez niego Nagrody.
11. Nagroda nie podlega wymianie na równowartość pieniężną Nagrody lub inne przedmioty albo usługi.
12. Laureat zobowiązany jest podać Organizatorowi wszystkie dane niezbędne do wydania Nagrody.

 

§4. Dane Osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny ul. Hłaski 18, 44-100 Gliwice oraz na adres e-mail: info@mix.org.pl
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
7. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty, z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.
8. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

 

§5. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.11.2021 r.
2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
3. Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem https://mix.org.pl/index.php/regulamin-konkursu-mix/
4. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
5. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram i/lub Facebook.
6. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.