Regulamin Stowarzyszenia Wokalistów MIX

z dnia 27czerwca 2014r.

po zmianach 5 VI 2016

 

1. Regulamin Stowarzyszenia Wokalistów MIX zwanego dalej Stowarzyszeniem, wchodzi w życie z dniem 27 czerwca 2014 roku.

2. Niniejszy regulamin ustala lub precyzuje kwestie, które mogą być zmienne, a o których nie stanowi statut.

O Zarządzie i Komisji Rewizyjnej

3. Na pierwszym zebraniu Zarządu po wyborach członkowie Zarządu dzielą się funkcjami.

4. Na pierwszym zebraniu Komisji Rewizyjnej po wyborach członkowie Komisji Rewizyjnej dzielą się funkcjami

Składki, wpisowe oraz zniżki

5 Miesięczna składka członkowska wynosi 25 zł. Każdy członek jest zobowiązany do uiszczenia składki na konto bankowe Stowarzyszenia w 12 miesięcznych ratach – najpóźniej do ostatniego dnia każdego miesiąca. Istnieje możliwość opłacenia składek w jednej rocznej racie z góry (do 30 stycznia danego roku) lub w dwóch półrocznych ratach (pierwsza – do 30 stycznia, a druga – do 31 lipca) każdego roku.

6. Wpisowe czyli kwota jaką płaci jednorazowo każdy nowy członek wynosi 50 zł. Po przyjęciu do stowarzyszenia, członek zobowiązany jest w terminie 14 dni uiścić opłatę wpisową na konto bankowe Stowarzyszenia, pod rygorem unieważnienia członkostwa.

7. Wysokość składki lub wpisowego może być zmieniona przez Walne Zebranie Członków lub Walne Zebranie Delegatów z wypowiedzeniem półrocznym, bez aneksu do Regulaminu Stowarzyszenia, zwykłą uchwałą.

8. Składka członkowska nowego członka:

Osoba przystępująca do stowarzyszenia płaci składkę członkowską z chwilą zaakceptowania jej członkostwa przez Zarząd, od miesiąca, w którym złożona jest deklaracja członkowska. Skarbnik Stowarzyszenia informuje nowego członka o wysokości składki.

9.Zarząd ma prawo zwolnić członka Stowarzyszenia MIX z części lub całości składek członkowskich, albo dokonać prolongaty płatności.

10. Zarząd lub Prezydium Zarządu może zaproponować zniżki w opłatach za organizowane przez Stowarzyszenie konferencje, warsztaty itp. tym członkom, którzy w sposób wcześniej ustalony z Zarządem lub Prezydium Zarządu pomagają w organizacji tego wydarzenia.

Logo i zasady etyczne

11. LOGO i innych emblematów Stowarzyszenia członkowie używają w godny sposób.

12. Każdy członek Stowarzyszenia zobowiązuje się :

– wykonywać swoje zadania w sposób uczciwy, sumienny i rzetelny, – być otwartym i odpowiedzialnym w relacjach ze wszystkimi, z którymi będzie współpracować.

– współpracę z innymi członkami Stowarzyszenia opierać na wzajemnym szacunku, pomocy i koleżeństwie

– do lojalności wobec Stowarzyszenia, w szczególności w kwestiach wymagających zachowania dyskrecji dotyczącej wymiany informacji (nowatorskie pomysły, informacje o negocjacjach finansowych i inne).

– dbać o powierzone mu mienie Stowarzyszenia lub mienie będące na stanie Stowarzyszenia

– do punktualnego przybywania na wszelkie Zebrania Stowarzyszenia