Kurs dla nauczycieli śpiewu

PEDAGOGIKA WOKALNA XXI WIEKU - edycja 2022

– od tradycji bel canto po współczesne badania naukowe.

OPIS KURSU:

Inspiracja

Szkoły wokalne ostatnimi czasy mnożą się jak grzyby po deszczu. Nikt nie pyta nauczycieli śpiewu o ukończone kierunki studiów, o certyfikaty, kompetencje. Niekiedy wystarczy ładnie śpiewać i już można zostać nauczycielem. Ale… czy na pewno?…
Każdy z nas jest inny. Mamy różną budowę ciała, różne tendencje, różne napięcia mięśniowe, żyjemy w stresie, który wpływa na pracę mięśni, a więc i na głos. Dobry wokalista zna rozwiązania dla swojego głosu, ale nie zna innych problemów wokalnych. Dlatego wokalista, który chce uczyć śpiewu, powinien posiadać wiedzę z zakresu wielu dziedzin. Niewystarczająco wykształcony pedagog szybko straci uczniów, którzy zaczną szukać gdzie indziej odpowiedzi na swoje pytania.
XXI wiek to czasy, w których każdy ma dostęp do ogromnej ilości wiedzy. Wokaliści i nauczyciele również. W Internecie możemy znaleźć setki informacji na temat szkolenia wokalnego. Ale – które z nich są dobre, a które błędne? Jak znaleźć te właściwe i zostać dobrym nauczycielem śpiewu?
Bez wątpienia każdy nauczyciel śpiewu powinien być na bieżąco z najnowszymi odkryciami i badaniami na temat głosu by skuteczniej uczyć śpiewu. Kurs Pedagogika Wokalna XXI Wieku to jedyny taki kurs w Polsce będący kompendium wiedzy potrzebnej do rozwijania swoich kwalifikacji na najwyższym poziomie w oparciu o aktualne doniesienia naukowców i lekarzy.

Cele szkolenia

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu wiedza rozwijała się „w głąb” – w celu jak najlepszego poznania danego tematu. Obecne trendy to spojrzenie „wszerz”, czyli interdyscyplinarność, połączenie wiedzy z różnych dziedzin i holistyczne podejście do nauczania głosu.
Mentorzy prowadzący kurs są specjalistami w swojej dziedzinie, a także osobami, które nieustannie się szkolą. Mają zatem zarówno głębokie poznanie tematów związanych z pedagogiką wokalną, jak i holistyczną wiedzę z różnych pokrewnych dziedzin.
Tradycja bel canto przekazuje nam setki lat doświadczeń, a współczesne badania naukowe uczą nazywać po imieniu procesy zachodzące w czasie wydobywania głosu. Podstawowa wiedza z zakresu logopedii i fizjoterapii okazuje się niezbędna, aby nauczyciel nie zrobił krzywdy uczniowi. Zaawansowana wiedza naukowa pomaga nam rozróżnić, które metody nauczania są dobre, a które nieskuteczne. Kurs przeznaczony jest dla doświadczonych nauczycieli śpiewu. Aktualna wiedza, dotąd niedostępna w języku polskim, zawierająca informacje z najnowszych zagranicznych konferencji naukowych i publikacji, uzupełnia i porządkuje wiedzę teoretyczną, niezbędną do dogłębnego zrozumienia współczesnego podejścia do tematu pedagogiki wokalnej.

AKTUALNE CENY I TERMINY ORAZ ZAPISY:

STRUKTURA KURSU:

CAŁY KURS SKŁADA SIĘ Z 2 CZĘŚCI:

CZĘŚĆ 1 – TEORETYCZNA obejmuje 4 MODUŁY o 8 godz. dydaktycznych w formie wykładów online.
Uczestnicy otrzymują nagrania video oraz materiały szkoleniowe w formacie pdf.

CZĘŚĆ 2 – PRAKTYCZNA będzie obejmować 4 MODUŁY po 8 godz. dydaktycznych, w formie zjazdów.
Uczestnicy otrzymują wydrukowany konspekt szkolenia, z miejscem na własne notatki. 


 

CZĘŚĆ 1 – TEORETYCZNA

Kurs online w formie wykładów – 4 MODUŁY.

Każdy moduł trwa 2 dni. Każdego dnia szkolenie trwa 4 godziny zegarowe: 4 godz. dydaktyczne wykładów oraz czas na przerwy i pytania.
Łącznie część teoretyczna kursu obejmuje 32 godziny dydaktyczne.

Ponadto uczestnicy w czasie trwania kursu otrzymują wsparcie od prowadzących w postaci stałego kontaktu w utworzonej grupie na portalu społecznościowym. Grupa ta będzie miejscem zadawania pytań oraz wymiany doświadczeń.

Szkolenie obejmuje wykłady z zakresu metodyki nauczania śpiewu, anatomii, fizjologii i patologii głosu, rehabilitacji głosu, elementów logopedii oraz akustyki.

Osoby, które wezmą udział we wszystkich czterech modułach otrzymują dyplom ukończenia szkolenia.

Uczestnicy części praktycznej otrzymają kolejne dyplomy.

Część teoretyczna kursu będzie rejestrowana. Uczestnicy otrzymają po zakończeniu pliki video oraz materiały w formie PDF.


 

CZĘŚĆ 2 – PRAKTYCZNA

DO UDZIAŁU W CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ ZAPRASZAMY WYŁĄCZNIE OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY CZĘŚĆ TEORETYCZNĄ ONLINE.

Kurs w formie zjazdów– 4 MODUŁY.

Każdy moduł trwa 8 godzin dydaktycznych. Na każdy moduł przewidujemy utworzenie kilku grup po ok.10 osób, zjazdy dla poszczególnych grup odbywać planujemy w 3 miastach: Gliwice, Kraków i Warszawa. Istnieje także możliwość zorganizowania jednego dłuższego zjazdu (4 lub 5 dni) w czasie wakacji. Daty zjazdów mogą ulec zmianie w przypadku obostrzeń związanych z pandemią.


 

CERTYFIKATY IVTOM

Szkolenie uzupełnia wiedzę teoretyczną do uzyskania certyfikatu amerykańskiego stowarzyszenia nauczycieli śpiewu IVTOM, jeśli uczestnik wypełni pozostałe zobowiązania, czyli pracę z mentorami (Dla osób zainteresowanych certyfikatem IVTOM informacji udziela koordynatorka IVTOM na Polskę, Małgorzata Zuber, e-mail: ivtom.pl@gmail.com. Więcej informacji można uzyskać na www.ivtom.org).

AKTUALNE CENY I TERMINY ORAZ ZAPISY:

Część 1 – TEORETYCZNA
szkolenie online

 

MODUŁ 1

Prowadząca: Paulina Kujawska-Bednarek

• Istotne zagadnienia z anatomii i fizjologii narządu głosu.
• Rezonacyjna przestrzen orofacjalna. Pozycja spoczynkowa języka. Mozliwe zaburzenia.
• Mięśnie głowy, szyi i obręczy barkowej i ich zależności z aparatem głosowym.
• Prawidłowy tor oddechowy i jego zaburzenia.
• Oddech a fonacja. Appoggio – wprowadzenie.
• Ewaluacja wokalna głosu uzupełniona o podstawową diagnozę zdrowotną, posturalną i logopedyczną.
• Eufonia a dysfonia

MODUŁ 2

Prowadząca: Dominika Płonka

• Rejestry fizjologiczne a budowa fałdów głosowych.
• Vibrato, śpiew ekstremalny i efekty specjalne a fizjologia.
• Teoria fizjologicznego treningu głosu (FLOW PHONATION) – metody, której autorem jest dr Hubert Noé, lekarz foniatra, nauczyciel śpiewu i konsultant solistów oper w Wiedniu i w Grazu.
• Akustyka – wprowadzenie pojęć: ton podstawowy i harmoniczne. Fala stojąca.
• Rezonatory, trakt głosowy, samogłoska, formanty samogłoskowe – wprowadzenie.
• Zasady prowadzenia lekcji. Cele i narzędzia nauczyciela śpiewu.

MODUŁ 3

Prowadząca: Dominika Płonka

• Rejestry akustyczne w głosie śpiewaczym.
• Rezonans w trakcie głosowym. Strategie operowania formantami.
• Primal sounds i użycie afektu w pedagogice wokalnej.
• Definicje: mix i belt z punktu widzenia strojenia formantów. Formanty samogłoskowe a różne style wokalne.
• Psychoakustyka i mechanoreceptory: sposób odbierania dźwięku przez ucho ludzkie versus odczucia u wokalisty.
• Krótkie porównanie wybranych popularnych metod uczenia śpiewu (m.in.CVT, SLS, Estill), prezentacja ciekawych metod i światowej sławy pedagogów oraz ważniejszych publikacji naukowych związanych z wokologią.

MODUŁ 4

Prowadzący: Piotr Markowski

• Klasyfikacja i prawidłowe rozpoznanie zaburzeń głosu.
• Mechanizmy kompensacyjne w zaburzeniach fonacji.
• Omówienie i terapia dysfonii o różnym podłożu.
• Choroby towarzyszące zaburzeniom głosu.
• Wpływ hormonów i leków na głos.
• Omówienie technik stosowanych w terapii głosu.
• Terapia planowana i prowadzona w obrębie zespołu interdyscyplinarnego (współpraca z foniatrą, logopedą, fizjoterapeutą, osteopatą, psychologiem, etc.).

Część 2 – PRAKTYCZNA

DO UDZIAŁU W CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ ZAPRASZAMY WYŁĄCZNIE OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY CZĘŚĆ TEORETYCZNĄ ONLINE.

MODUŁ 1

Prowadząca: Paulina Kujawska-Bednarek

Diagnozowanie tendencji wokalnych i ich związków z ewentualnymi zaburzeniami posturalnymi, zdrowotnymi i logopedycznymi.
Indywidualne konsultacje dla wszystkich uczestników z omówieniem możliwych rozwiązań na poziomie fizjologii i logopedii.

MODUŁ 2

Prowadząca: Dominika Płonka

Typy fonacji wg J. Sundberga: breathy, flow, normal, pressed. Podstawowe ćwiczenia w metodzie flow phonation dr Huberta Noé. Domykanie fałdów głosowych do fonacji flow. Uzyskanie jednolitego zwarcia fałdów głosowych przy pracy mięśnia CT – teoria versus odczucia wokalisty. Uniezależnienie fonacji od artykulacji. Podniebienie miękkie a nosowanie.

MODUŁ 3

Prowadząca: Dominika Płonka

Artykulatory jako narzędzia strojenia formantów. Tembr otwarty, kryty i whoop. Belt jako poszerzenie tembru otwartego. Migracja samogłoski w praktyce. Mix – ćwiczenia na uzyskanie strojenia drugiego rezonansu. Appoggio – wprowadzenie. Legato jako podstawa dobrej techniki wokalnej.

MODUŁ 4

Prowadzący: Piotr Markowski

Metody terapii zmęczonego głosu. Półotwarty trakt głosowy (SOVT) – ćwiczenia. Technika Lax vox i jej zastosowanie.
Dobra technika wokalna w praktyce – indywidualne konsultacje dla wszystkich uczestników z omówieniem stosowanych ćwiczeń wokalnych. Podsumowanie kursu – dyskusja.

AKTUALNE CENY I TERMINY ORAZ ZAPISY:

PROWADZĄCY:

Prowadzący:

Mentorzy IVTOM, nauczyciele technik MIX i FLOW PHONATION: Dominika Płonka, Paulina Kujawska-Bednarek, Piotr Markowski.

Dominika Płonka – trener głosu, wokalistka, flecistka, realizator dźwięku. Absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach. Od 2000r. uczy śpiewu i prowadzi zespoły wokalne. Szkolenia pedagogiczne rozpoczęła w 2004r. od techniki SLS, w 2009r.uzyskując ceretyfikat tej metody. Następnie rozpoczęła poszerzanie wiedzy dzięki członkostwu w amerykańskim stowarzyszeniu IVTOM (International Voice Teachers Of Mix), w którym jest mentorem i członkiem zarządu d.s. Europy. Od 2016r. ściśle współpracuje z dr Hubertem Noé z Austrii – lekarzem foniatrą i konsultantem opery Wiedeńskiej, studiując zasady trenowania głosu zgodne z fizjologią. Jako prezes Stowarzyszenia Wokalistów MIX organizuje liczne warsztaty, szkolenia, konferencje naukowe i letnie obozy wokalne. Prowadzi warsztaty wokalne w całej Polsce. Prezentowała swoją wiedzę na konferencjach naukowych, m.in. Pacific Voice Conference (2016), kurs pedagogiczny i konferencje Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu (2016, 2019 i 2020), konferencje naukowe Ivtom w Krakowie (2013), a także w USA: w Atlancie (2016) i Denver (2019).

Założycielka zespołu „Sąsiedzi”, z którym w kraju i za granicą, a także nagrała 4 albumy i zdobyła liczne nagrody. Z gliwickim Teatrem „A” współpracowała jako aranżer, kompozytor, instruktor wokalny, realizator dźwięku, flecistka i wokalistka, nagrała 6 płyt z piosenkami z musicali. Pracuje w MDK w Gliwicach jako instruktor koła wokalnego, wydała 3 płyty swoich podopiecznych. 

Laureatka Nagrody Prezydenta Miasta Gliwice za osiągnięcia w dziedzinie kultury. Pracuje w Krakowskiej Szkole Jazzu i Muzyki Rozrywkowej oraz w MDK Gliwice. Prowadzi w Gliwicach także własną szkołę śpiewu „Singart” www.singart.pl

 

Paulina Kujawska-Bednarek – wokalistka jazzowa, trener głosu i logopeda. Absolwentka wokalistyki Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach oraz podyplomowych studiów logopedycznych na Uniwesytecie Gdańskim. Studiowała wokalistykę jazzową w Koloni (Hochschule für Musik). Wraz z Sonią Lachowolską od 2005 r. pracowała jako pierwszy Certyfikowany Trener techniki Speech Level Singing Setha Riggsa; od 2012 r. trener i mentor wokalny w IVTOM (International Voice Teachers of Mix) Deana Kaelina. Podejście Flow Phonation Dr Huberta Noe studiuje od 2016 r. (z dr Noe, Rocio Guitard i Chrissy Cooler). 

Solistka Orkiestry „Kukla Band” (1999-2008), solistka big bandu „Cracovia” i big-bandu „Boba Jazz Band”. Finalistka Opolskich Debiutów w 1999r. Wokalistka popowego zespołu „Enjoy”. Współpracowała m.in.z Wojciechem Karolakiem, Triem jazzowym Wojciecha Groborza, Jerzym Filarem i zespołem „Nasza Basia Kochana”, zespołem hip-hopowym „Lari Fari”. Występowała z zespołem „Skaldowie”, Ewą Bem, w telewizyjnym programie kabaretowym „Kraj sie śmieje”. Z własnym zespołem „Paulina Savah Band” występowała na festiwalach jazzowych w Polsce, Austrii, Niemczech i Finlandii. W latach 2002 -2016r. prowadziła klasę wokalną w Krakowskiej Szkole Jazzu. Prowadzi warsztaty w ramach Międzynarodowej Letniej Akademii Jazzu ISJA oraz warsztaty techniki wokalnej i improwizacji jazzowej w całej Polsce. Od 2018 r. pracuje i rozwija swoje rozumienie głosu jako logopeda. Uczestniczy w konferencjach dotyczących głosu. W szkoleniach logopedycznych i foniatrycznych rozwija fizjologiczne rozumienie pracy głosu.

 

Piotr Markowski – nauczyciel śpiewu, trener wokalny, chórmistrz, pianista, aranżer, akompaniator.Absolwent Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz UMCS w Lublinie. Mentor IVTOM. Od 2008 r. jako nauczyciel techniki MIX nieustannie współpracuje z wybitnymi nauczycielami śpiewu oraz badaczami głosu, w ostatnich latach poświęcając szczególną uwagę formantom śpiewaczym oraz fonacji przepływowej. Uczy emisji głosu w Zespole Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu. Prowadzi studio wokalne w Warszawie – „markowski_vocal_studio” oraz zajęcia/warsztaty w kilku ośrodkach kultury na Mazowszu. Pracuje zarówno z solistami, jak i grupami wokalnymi. Do grona jego uczniów należą wokaliści wykonujący na co dzień zróżnicowane gatunki muzyczne – od szeroko rozumianej muzyki rozrywkowej do śpiewu klasycznego. Jako konsultant wokalny współpracuje z Teatrem Powszechnym im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. W 2018 r. prowadził konsultacje wokalne do spektaklu „Chinka” w Teatrze Rozmaitości w Warszawie. Jego uczniowie w ostatnich latach zdobyli ponad 250 czołowych nagród na prestiżowych festiwalach muzycznych o randze ogólnopolskiej oraz międzynarodowej. Jest autorem licznych opracowań wokalnych oraz aranżacji muzycznych. Z pasją i zaangażowaniem oddaje się pedagogice wokalnej, zgłębiając naturę i fizjologię głosu. www.piotrmarkowski.com